08. јун 2013.

MOLITVENO RAZMIŠLJANJE svetog Oca Dimitrija Rostovskog
- veoma korisno i od mnogih molitvenih pravila važnije, koje treba čitati svakog petka, i u vreme pripremanja za Sveto Pričešće.
Početak: Carju Nebesnij, Trisveto, Otče naš, Pridite poklonimsja (tri puta) i 50.psalm. Zatim čitaj stihire, i na kraju svake stihire zemni poklon.

O STRADANJU GOSPODA NAŠEG ISUSA HRISTA
1. O kako su mi mili i divni putevi Tvoji, Sine Božiji: sišao si s nebesa i blagoizvoleo uzeti na Sebe uniženu ljudsku prirodu, Prečistim Rodjenjem Tvojim od Presvete Djeve Marije, da bi izbavio rod ljudski iz oblasti greha i smrti. Za sve to, blagodarenje prinosim Ti, od sveg srca svoga, Tvorče moj, slava Tebi.
2. Za prestupe prvoga čoveka - Adama, učinjene u rajskom vrtu, predao si Sebe u ruke protivnika Svojih, da Te uhvate u Getsimanskom vrtu i silno svežu, o, novi Adame, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, slava Tebi. Sveži ojadjeno srce moje presvetom ljubavlju Svojom, tako silno da bih ja, nemoćni, svagda pre voleo umreti, nego da bi Tebi, ma kakvim grehom, neprijatnost učinio.
3. Iz vrta Getsimanskog, kada si vodjen bio, preko potoka Kedronskoga, pod drskim trzajima sprovodnika Svojih, spotakao si se i pao na zemlju, o milostivi Izbavitelju naš, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, slava Tebi. I ja ojadjeni pripadam pred Prečistim stopama Tvojim i molim Ti se: od svakoga pada u greh, sačuvaj dušu moju.
4. Od ojadjenoga arhijereja Ane pa do Kajafe, kada su Te vodili protivnici Tvoji, trpeo si od njih mnoge udarce po Prečistoj glavi Tvojoj, o mnogomilostivi Spasitelju naš, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji slava Tebi.
5. Stojeći pred Kajafom, bio si udaren gvozdenom rukom od neblagodarnoga Malha, kome si od Petra odsečeno uho u Getsimanskom vrtu iscelio. Udarac je bio tako jak, da su svi prsti proklete ruke njegove, ostavili dubok otisak, na Prečistom licu Tvome. Zvuk udarca toga, čuo se po celoj dvorani Kajafinoj, i od jačine njegove, svi su se zubi Tvojis mesta svojih pokrenuli i Krv Tvoja Prečista preizobilno tekla je iz Presvetih usta Tvojih i nosa Tvoga na zemlju na koju si bio pao, od jačine svirepoga udarca njegovog. Izvore života našega, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, slava Tebi.
6. Pred Kajafom, lažnim arhijerejem, dok si stajao, slušao si mnoge lažne klevete protv Sebe, kao jagnje bezglasno nisi otvorio usta Svojih, nego si sve ćuteći trpeo, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji slava Tebi. Daruj i meni nemoćnome sluzi Svome, da uzmognem pretrpeti sve napasti i iskušenja, od neprijatelja mojih vidljivih i nevidljivih, i da se nadje u ustima mojim laži i bacanja krivice na drugoga, molim Ti se, dobri Spasitelju moj.
7. Kada si, pokrivena lica, trpeo udarce od protivnika Svojih, koji Ti podrugljivo govorahu: “proreci ko Te udari”, za sva pretrpljena stradanja Tvoja za nas, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste, slava Tebi. Pokrij Gospode sve grehe moje konačnim oproštajem; da ne pokrije stid večni lice moje, kad stanem na Strašnom Sudu Tvome, molim Ti se, blagi (dobri) Spasitelju moj.
8. Od izbezumljenoga sabora jevrejskoga, proglašen si bio za hulnika i zakonoprestupnika, a kao takav i dostojan smrtne kazne, radi čega si bio zlostavljan do neko doba noći, a zatim u tamnicu zatvoren bio do jutra; slava Tebi, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste, svetlosti nezalazna, smiluj se na mene slugu Tvoga; po odlasku mome sa ovoga sveta, oslobodi dušu moju od tamnice adove, molim Ti se blagi Spasitelju moj.
9. Ujutru si odveden, vezan od Jevreja, Pontiju Pilatu sudiji, koji iako neznabožac, nijedne krivice ne nadje na Tebi, zbog čega bi Te mogao osuditi; o, vinovniče našega spasenja, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, slava Tebi; sačuvaj mene kroz sve dane moga zemnoga života od svakoga greha, da u času smrti moje ne nadje ni jedne krivice na meni protivnik moj, satana. Molim Ti se blagi, Spasitelju moj.
10. Od Pilata odveden si bio k bezumnome Irodu, koji iako je odavno želeo Tebe videti, no gordošću pomračen, Tebe večnu premudrost ne pozna, nego Ti se naruga i obuče Te u belu haljinu. Slava Tebi, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste; izbavi mene, Vladatelju moj, od vlasti satanske i obuci u haljinu spasenja, posle smrti moje, molim Ti se blagi Spasitelju moj.
11. Irod, posle mnogog uniženja učinjenoga nad Tobom, vrati Tebe opet malodušnome Pilatu; i u putu tome mnoge udarce i uniženja pretrpeo si za izbavljenje naše; slava Tebi Gospode, Isuse Hriste, Sine Božiji slava Tebi. Upravi stope srca naših na stazu zapovesti Tvojih; molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
12. Od Pilata sudije, predan si bio na šibanje, o, neiskazani u milosti, gde si sam skinuo odelo svoje i raširenih ruku predao si Sebe mučiteljima Svojim da Te svežu za kameni stub, o čisti srcem i nevini rukama; tada su Te svirepi vojnici silno udarali glogovim štapovima tako, da je otpadalo sveto telo Tvoje od kostiju Tvojih, i Krv Tvoja sveta preizobilno tekla je po zemlji, a kada su Te odrešili od stuba, užasno izmučen pao si na zemlju. Tada je smrt mogla odmah nastupiti, ali je božanska sila Tvoja, održavala telo Tvoje u životu, dok se ne svrši sve stradanje Tvoje. Slava Tebi, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste, radi tolikih bescenih rana Tvojih, koje si pretrpeo za nas; oprosti meni, sluzi Tvome, sve grehe moje, i sačuvaj me od svih strela vražijih do skončanja moga, molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
13. Posle takvoga strašnoga stradanja, stajao si nag, kao od majke rodjen, pokriven samo strašnim ranama Svojim, iz kojih je neprestano tekla Prečista Krv Tvoja. Sa stidom si prikupljao razbacane haljine Svoje, podrhtavajući od bola i zime, koja je u to vreme bila. O, Sveblagi Stvoritelju naš, Koji si stvorio sunce i oganj, da se u vreme zime greju sinovi čovečiji, trpeo si od njih takvo mučenje. Slava Tebi, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste; zagrej srce moje okamenjeno, topolotom Duha Tvoga Presvetoga, i osposobi mene za svako dobro delo ugodno pred Tobom; molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
14. O kameni stub, silno si udaran bio, posle svršene šibe nad Tobom, i jako si tresnuo o zemlju. Slava Tebi, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste, budi mi stub kreposti protiv svakoga napada vražijega, molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
15. Nogama udaran, za kosu i bradu čupan i po zemlji vučen, trpeo si, ne puštajući glasa od Sebe, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, Slava tebi; sačuvaj mene od čeljusti adske zmije, da ne bude uhvaćena od nje duša moja; molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
16. Nečistim rukama, bogoubistvenoga naroda jevrejskoga, udaran si bio raznim orudjem i koljem, kada su Te odveli iz vrta Getsimanskoga, i za kosu i uši Presvete glave Tvoje, mnogo si vučen; o, preuzvišeni Care neba i zemlje, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji slava Tebi; uzvisi um moj ka nebeskoj lepoti, i u tome učini me nepokolebljivim, molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
17. Od trnovog venca, hiljade uboda pretrpeo si, kada je on mnogo puta stavljan i skidan i opet stavljan na Prečistu glavu Tvoju. Tada su mnoge kapi božanstvene i bescene Krvi Tvoje padale na zemlju. O, Prekrasna Glavo Crkve Tvoje, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, slava Tebi.
18. Preko trnovog venca udaran si bio štapovima po Presvetoj glavi Tvojoj, radi čega se trnje duboko zabadalo po njoj, o, neiskazani u milosti, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste, isceli dušu moju od svih uboda grehovnih, molim Ti se blagi Spasitelju moj.
19. Na podsmeh i porugu, nosio si stavljen Ti u desnicu veliki štap, da predstavlja carski skiptar; o, Sine Božiji, Koji sediš s desne strane Boga Oca, Gospode Isuse Hriste, slava Tebi; uništi knjigu greha mojih i udostoji me da Ti stanem s desne strane u slavi Tvojoj, molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
20. Dlanovima mučiteljskim udaran si bio, po Presvetom Licu Tvom, ustima i očima, o Sine Božiji, čije su oči kao plamen ognjeni, Gospode Isuse Hriste slava Tebi. Ne liši i mene slave Tvoje, molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
21. Gospode, Koji si radi spasenja našega, primio tolike udarce po Presvetoj glavi Tvojoj i celome Telu Tvome, primi i sada od moje glave poklonjenje pred Tobom, kao što si primio nekada pokajanje carinika, i daruj mi ukrepljenje, da uzmognem blagodarno podnositi sve udarce raznovrsnih iskušenja ovoga zemnoga života, verujući nepokolebljivo da to sve dolazi po Tvome Svetome Promislu, za spasenje naše. Molim Ti se, blagi Spasitelju moj, udostoji me slave Tvoje.
22. Pod trnovim vencem i u crvenoj haljini, vodjahu Te sa podsmehom mučitelji Tvoji i po drugi put Pilatu sudiji a on se začudi tolikoj zloći jevrejskoj i reče im: “ovaj čovek dostojan je pomilovanja, bar sada posle tolikoga stradanja”, a oni vikahu iz glasa: “Raspni Ga, raspni”. I ja Gospode vapijem Tebi: istrebi trnje greha mojih, molim Ti se blagi Spasitelju moj.
23. O, neiskazani u trpljenju, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, Koji izvodiš vodu iz kamena i vetrove iz staništa njihovih, kada si bio priveden nerazumnome Pilatu sudiji, on sede na sud i osudi na smrt Tebe, Koji ćeš suditi živima i mrtvima. Daruj Gospode meni malenome sluzi Tvome, stalno sećanje na smrt i da se spreman nadjem kada stanem pred Tobom na Sudu Tvome Strašnome, molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
24. Kada Pilat izreče na Tebi smrtnu presudu, o sveblagi davaoče života večnoga, tada Jevreji zlobom obuzeti, svezaše ruke Tvoje i na vrat Tvoj i na pleća Tvoja, natovariše veliki krst, na kome je trebalo da Te razapnu, da ga nosiš do Golgote; i postaviše Te da ideš izmedju dva razbojnika, koje takodje vodjahu na smrt; o nepostižni u milosti, Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji slava Tebi. Izbavi me Gospode od nevidljivoga vraga, koji neprestano potkopava čistotu duše moje mnogovrsnim iskušenjima, molim Ti se blagi Spasitelju moj.
25. I još, o Bezdane Milosti, nemilostivi rod jevrejski, terao Te da brzo ideš pod teškim teretom krsta Tvoga, koji si nosio na plećima Svojim, a kada si se spotakao i pao na zemlju, tada su Te nemilostivo udarali sprovodnici Tvoji, o, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste, slava Tebi; sačuvaj mene od svakoga pada u greh molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
26. Kada si odveden na Golgotsku goru, o neiskazani Gospodaru gornjih sila i vlasti, i kada htedoše na krst da Te prikuju, tada si sam skidao haljine Svoje i pripremao se za raspeće; ali kada je trebalo skinuti i košulju Tvoju, zalepljenu za izranjavljeno Telo Tvoje, tada je zlobni protivnici Tvoji nasilno trzahu s Tebe, i sve ljute rane Tvoje ponovo ozledjivahu, i bolove užasne pričinjavahu Ti. Obnovi Gospode dušu moju grehom izranjavljenu, i primi molitvu moju: Slava Tebi, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste, dugotrpeljivi Vladiko moj.
27. Pljuvačkom Svojom iscelio si nekada sleporodjenoga čoveka, a pred raspećem Svojim trpeo si od Jevreja užasno pljuvanje po Prečistom Licu Tvom. O, Preuzneseni Sine Božiji, iznad svih činova andjeoskih, Gospode Isuse Hriste, slava Tebi; ukrepi mene nemoćnoga slugu Tvoga, Gospode, da se duša moja svagda gnuša od svakoga greha, molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
28. Kada Tebe, Gospode, ljudi jevrejski na Golgoti izvedoše, i krst Tvoj na zemlju položiše da Te na njemu razapnu, Sam si voljno legao na krst i raširio ruke Svoje za Svoje prikivanje, no zlobom pomračeni ljudi jevrejski ne razumevahu Tvoje voljno stradanje, nego nemilosrdno rastezahu Tvoje svete ruke i noge i debelim gvoždjem za Krst prikivahu. Tako da prskahu žile Tvoje i zglobovi, od čega bivahu još ljući bolovi od svih prethodnih stradanja Tvojih. O, milostivi Iskupitelju roda ljudskoga, Sine Božiji, slava Tebi. Izbavi i mene iz oblasti protivnika mojih vidljivih i nevidljivih, molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
29. O nepostižni u čistoti i neiskazani u lepoti, iznad svih sinova ljudskih, Koji si gubave ljude očišćavao, Sam si blagoizvoleo pretrpeti, da Presveto Lice Tvoje bude unakaženo od gadnoga pljuvanja ljudskog, jer sve dok si ležao na Krstu položenom na zemlji ne prestajahu pljuvati na Presveto Lice Tvoje zlobni protivnici Tvoji. Slava Tebi, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste. Očisti dušu moju prokaženu od mnogih greha, molim Ti se, blagi Spasitelju moj.
30. Uzdahe srčane i tople suze prolivao si pred stradanjem Svojim za rod ljudski; izlij Gospode i na mene milosrdje Svoje i daruj mi svagdašnje pokajanje i neprestajuće suze da njima očistim grehe svoje. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, neiskazani u milosti Vladiko moj, slava Tebi.
31. Na Krstu si visio sav nag, osim Prečistih bedara Tvojih koja su samo bila pokrivena i, viseći medju dvojicom razbojnika, napojen si bio žuči i sirćetom. O preslatki Spasitelju moj, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svake gorčine grehovne, molim Ti se, blagi Vladiko moj.
32. O nepostižni Tvorče duše i tela moga, Koji si pretrpeo stradanje u celokupnom biću duše i tela Svoga za spasenje naše, još si morao trpeti na Golgoti i smrad užasni od raspadnutih tela nesahranjenih osudjenika koja su tamo ležala. A pored toga, još i gledati gorke suze i bolne trzaje Prečiste Majke Tvoje, Koja je stajala pored Krsta Tvoga i gledala stradanje Tvoje. Slava Tebi, Sine Božiji, Gospode Isuse Hriste, Sazdatelju moj, oprosti meni sva sagrešenja moja počinjena u delima, rečima i pomislima srca, molim Ti se, Spasitelju moj.
33. Izvore života našega, Gospode Isuse Hriste, Koji si blagoizvoleo pretrpeti sva napred opisana stradanja za iskupljenje naše iz pblasti greha, i umreti u deveti čas dana, daruj Gospode i meni, nemoćnome sluzi Tvome da posle smrti moje nasledim večna blaga Tvoja, tamo gde Tebe proslavljaju devet činova andjeoskih. Molim Ti se, Vladiko moj, Koji si blagoizvoleo poživeti na zemlji 33 godine, primi ovu mali žrtvu sačinjenu od 33 stiha, na Tvoj krsni oltar, na kome si Samoga Sebe prineo na žrtvu Bogu i Ocu Svome za iskupljenje roda ljudskoga. Primi i molitve Prečiste Matere Tvoje, Koja Ti se moli za nas, kao i svetih Tvojih Apostola i Proroka i svih Svetih Tvojih, koji životom svojim Tebi ugodiše i nadjoše večnu milost pred Tobom, i spasi sve ljude Tvoje, koji Ti se mole dan i noć. A m i n.
Slava dugotrpljenju Tvome, Gospode!
Slava stradanju Tvome, Gospode!