08. јун 2013.

MOLITVENO POKLONJENJE PRESVETOJ VLADIČICI BOGORODICI svetog Oca Dimitrija Rostovskog


Hodite, poklonimo se Carici našoj, Bogorodici.
Hodite, poklonimo se Djevi Mariji, Carici našoj, Bogorodici.
Hodite, poklonimo se i pripadnimo ka Samoj Vladičici našoj, Bogorodici i Prisno-Djevi (Uvek-Djevi) Mariji.
1. Poklanjam se, Presveta Vladičice moja, Bogorodice, Tvome Svetome začeću, od Svetih Tvojih roditelja Joakima i Ane, i molim Ti se, svetlosti moja, rukovodi me stazom zapovesti Gospodnjih, da mogu svagda provoditi neporočan život i tako naslediti Carstvo Božije.
2. Poklanjam se Tvome Svetome Rodjenju, koje je, kao što peva Sveta Crkva bilo radosno predskazanje dolaska na zemlju Spasitelja sveta, Gospoda našeg Isusa Hrista. Nado beznadežnih, pomoćnice bespomoćnih i zastupnice svih grešnika, koji se Tebi sa toplom verom i ljubavlju obraćaju; i molim Ti se, svetlosti moja, budi moje svagdašnje radovanje, u ovome i budućem - beskonačnom - veku.
3. Poklanjam se Tvome Svetome Vavedenju, o, Presveta Majko Božija, kada si od tri godine tvoga uzrasta, bila odvedena u hram Božiji, gde si rasla pod rukovodstvom andjelskim i molim Ti se, svetlosti moja, učini i mene hramom Duha Svetoga, rukovodstvom Tvojim.
4. Poklanjam se Tvome Svetome Blagoveštenju, o Prečista Djevo, kada si po glasu arhandjelskom i obasjanju Presvetoga Duha Božijega, začela Sina i Slovo Božije (Reč Božiju), i molim Ti se, svetlosti moja, blagovesti i meni nemoćnome radosno spasenje.
5. Poklanjam se pred Svetim Tvojim Rodjenjem, o, Presveta Mati Božija, kada si ovaplotila i rodila Spasitelja sveta, Hrista Boga našega, i tako si bila Mati Bogu, i iznad svake tvari proslavljena i preuznesena, kao Vladateljka celoga sveta; i molim Ti se svetlosti moja, budi meni milostiva Mati u ovome i budućem - beskonačnom - veku.
6. Poklanjam se pred svetom smernošću Tvojom, radi koje su uporedo stajala sa drugim običnim ženama, koje su od hrama Božijega očekivale očišćenje. O, časnija od heruvima i neizmerno slavnija od serafima, Mati Gospoda moga, i molim Ti se, svetlosti moja, očisti mene od svake nečistote tela i duha svetim Tvojim molitvama.
7. Poklanjam se, sa strahopoštovanjem, pred Tvojim duševnim stradanjima koja si pretrpela, u vreme voljnoga stradanja Sina Tvoga Gospoda našega, Isusa Hrista, kada se ispunilo na Tebi proročanstvo pravednoga Simeona: “I Tebi Samoj probošće nož dušu, da se otkriju misli mnogih srca”, i molim Ti se, svetlosti moja, izbavi i mene od svih napasti mojih duševnih i telesnih, koje me sa svih strana okružuju.
8. Poklanjam se Tebi, Presveta Vladičice moja, Bogorodice, sećajući se radosti Tvoje, koju si osećala u vreme Vaskrsenja Sina Tvoga i Spasitelja našega, Isusa Hrista, i molim Ti se svetlosti moja: ne liši me radosti večne u Carstvu Nebeskome.
9. Poklanjam se časnome i slavnome Uspenju Tvome, kada si, po primeru Sina Tvoga i Boga našega, smrću i tridnevnim pogrebenjem Svojim, preselila se u večno Carstvo Sina Tvoga, Gospoda našeg Isusa Hrista, i molim Ti se, svetlosti moja, umrtvi sve strasti duše i tela moga.
MOLITVA:
Presveta Vladičice (Vladateljsko) moja Bogorodice, primi ovo moje malo moljenje, sačinjeno od devet stihova, i prinesi Sinu Tvome i Bogu našemu i moli Mu se za nas da prosvetli, Tebe radi, duše naše. Gledajući na svetu ikonu Tvoju, kao i na sami Lik Tvoj, poklanjam se sa srdačnom verom i ljubavlju pred Tobom Tvojim Božanskim Mladencem (Detetom), Koga držiš na ruci Svojoj, i molim Ti se sa suzama: zaštiti me, svetim Tvojim Pokrovom, od svih neprijatelja mojih vidljivih i nevidljivih, jer Ti uvodiš rod ljudski u Carstvo Nebesko. Amin.
Posle ovoga: Dostojno jest ...