24. август 2011.

MOLITVE ZA UPOKOJENE


Molitvama Ona Koja Te je rodila, Hriste, mučenika Tvojih, apostola i proroka, i pravednika i svih svetih upokoj preminulog raba Tvojega. (Bogordičen)
MOLITVA ANDJELIMA I SVIMA SVETIMA
Molitvama Ona Koja Te je rodila, Hriste, mučenika Tvojih, apostola i proroka, i pravednika i svih svetih upokoj preminulog raba Tvojega. (Bogordičen)
Sveti Arhangeli i Angeli Božiji, koji ste poslati da pomognete onima koji žele zadobiti spasenje, i sve Sile Nebesne, Heruvimi i Serafimi, Prestoli i Gospodstva, Načala i Vlasti! Molim vas kao plamene molitvenike, i svih koji se mole krepke i moćne uzore, prinesite i našu molitvu Gospodu, uznesite je Prestolu Njegovom, za preminulog (-lu) raba Njegovog (rabu Njegovu)(IME); molite skupa s nama Oca i Sina i Svetoga Duha da mu (joj) da Gospod oproštaj i ostavljenje sagrešenja; umolite Ga kao Milostivog Sudiju da ne sustigne preminuloga (-lu) mač gneva Njegovog, da ga (je) razveseli Gospod u svetlosti Svetih Svojih, i da zajedno sa vama i preminuli (-la) proslavi i ushvali Presveto i velikolepno Ime u Trojici slavljenoga Boga u vekove vekova.
I vi, svi sveti, koji ste boravili na zemlji kao Andjeli u telu, sada se radujete u gradu Boga Živoga, Nebeskom Jerusalimu, postavši nebeski ljudi! Molim vas kao nebožitelje koji imaju smelosti predstati Prestolu Višnjega Cara i Boga našega, kao prijatelje Božije i bliske Bogu, molim vas svi sveti: molite se zajedno sa nama za preminulog (-lu) raba Božijeg (rabu Božiju) (IME), da mu (joj) da Gospod oproštaj i ostavljenje grehova, i pokoj u naseljima Svojim.
Časni i slavni Proroče i Pretečo, Krstitelju Hristov Jovane, i svi sveti i slavni proroci i svehvalni apostoli! Molite Gospoda, Kojega kao Spasitelja propovrdaste u svetu, da privedete preminuloga (-lu), uvek pominjanoga (-nu) od nas raba (rabu) Božijed (Božiju)(IME) od njegove (njene) obuzetosti u ovom žitejskom moru iskušenja, sablazni i beda ka tihom i bezmetežnom pristaništu.
Sveti mučenici, koji ste svojom krvlju posvedočili vašu krepku i neizrecivu ljubav prema Gospodu! Molie Sveštedrog Boga da radi plamenij molitava vaših očisti od grehova preminuloga (-lu) raba Božijega (radbi Božiju) (IME) i da ga (je) spodobi ući u Carstvo Nebesko. Molite Pravednog Sudiju da primi radi vaših svetih molitava, otišllog (-lu) k Njemu raba Svojega (rabu Svoju)(IME) milostivo na nebesima, i da ga (je) nastani u raju, u mestu svetlom, u mestu pokoja, mestu večne radosti. Amin.
MOLITVA PO ISHODU DUŠE IZ TELA ANGELU HRANITELJU
Sveti Angele - Hranitelju, koji si dat preminulom (-oj) rabi Božijem (rabi Božijoj) (IME)! Nemoj prestati da čuvaš dušu njegovu (njenu) od zlih i strašnih demona; budi joj savetnik i utešitelj i tamo u tom nevidljivom svetu duhova; primi je pod okrilje svoje i provedi je bezbedno kroz vrata vazdušnih mučitelja; predstani kao zastupnik i molitvenik za nju kod Boga, moleći Njega Preblagog, da ne bude nizvedena u mesto mračno, no da je udostoji prebivati u Svetlosti nezalaznoj.
MOLITVA UDOVCA
Isuse Hriste, Gospode i Svedržitelju! U skrušensoti i umiljenju srca mojega molim se Tebi: upokoj, Gospode, dušu preminule rabe Tvoje (IME) u Tvome Nebeskom Carstvu. Vladiko Svedržitelju! Ti si blagoslovio supružansku zajednicu muža i žene, kada si rekao: nije dobro biti čoveku sam, da mu načinimo druga prema njemu. Ti si osvetio zajednicu ovu obrazom duhovnog saveza Hrista sa Crkvom. Verujem Gospode, i ispovedam da si Ti i mene blagoslovio da se sjedinim ovim svetim savezom sa jednom od raba Tvojih. Tvojom pak blagom i premudrom voljom blagoizvoleo si uzeti od mene rabu Tvoju koju si mi dao kao pomoćnicu i saputnicu u životu mome. Klanjam se svetoj volji Tvojoj i molim Ti se od svega srca mojega, primi moljenje moje za rabu Tvoju (IME) i oprosti joj ako sagreši rečju, delom, mišlju, u znanju i neznanju; ako zemaljsko zavole više od nebeskog; ako se o odeći i ukrašavanju tela trudila više nego o prosvećenju odeće duše svoje; ili ako nije brinula o čedima svojim; ako je uvredila koga rečju ili delom; ako je uzroptala u srcu svome na bližnjeg svoga ili osudila koga ili kakvo drugo slično zlo učinila. Sve to oprosti joj kao blag i čovekoljubiv: jer nema čoveka koji je živeo a da nije sagrešio. Ne idi na Sud sa rabom Tvojom, kao stvorenjem Tvojim, ne osudi je po gresima njenim na večne muke, već je poštedi i pomiluj po velikoj milosti Tvojoj. Molim Te i prosim Gospode silni, daruj mi da se u sve dane života mojega neprestano molim za preminulu rabu Tvoju, i sve do končine života moga tražiću je u Tebi, Sudijo celoga sveta, oprosti sarešenja njena. Kao što si Ti Bože, položio na glavu njenu venac časni, venčavajući je ovde na zemlji; tako je uvenčaj večnom slavom Tvojom u Nebeskom Cartsvu Tvome, sa svima svetima, tamo likujućim, da zajedno s njima večno slavi svesveto Ime Tvoje, sa Ocem i Svetim Duhom. Amin.
MOLITVA UDOVICE
Isuse Hriste, Gospode i Svedržitelju! Plačućih uteho, siročadi i udovica zastupniče. Ti si rekao: prizovi me u dan skorbi tvoje, i izbaviću te. U dane skorbi svoje pribegavam k Tebi i molim Ti se: ne odvrati lice Tvoje od mene i usliši moljenje moje koje Ti prinosim sa suzama. Ti Gospode i Vladiko svih blagoizvoleo si sjediniti me s jednim od slugu Tvojih, da bismo bili jedno telo i jedan duh; dao si mi slugu Tvoga kao sažitelja i zaštitnika. Po Tvojoj blagoj i premudroj volji si blagoizvoleo uzeti od mene slugu Tvojega i ostaviti me samu. Klanjam se pred takvom voljom Tvojom i k Tebi pribegavam u dane skorbi moje: ublaži tugu moju zbog rastanka s rabom Tvojim, drugom mojim. Ako si uzeo njega od mene, ne uskrati mi milost Svoju. Kao što si nekada primio dve udovičine lepte, tako primi i ovo moljenje moje. Pomeni Gospode preminuloga slugu Tvojega (IME) oprosti mu sva sagrešenja njegova, voljna i nevoljna, ona u reči i ona u delu, ona u znanju i neznanju, nemoj ga pogubiti zbog bezzakonja njegovih i ne predaj ga na večne muke, već po velikoj milosti Tvojoj, i po obilju dobrote Tvoje, ublaži i oprosti sva sagrešenja njegova i pribroj ga svetima Tvojim, tamo gde nema bolesti, ni tuge, ni uzdaha, već je život beskonačni. Molim i vapijem Ti Gospode, daj mi da se u sve dane života mojega neprestano molim za preminulog raba Tvojega, da sve do končine moje vapijem k Tebi, Sudiji celoga sveta, za oproštaj svih sagrešenja njegovih, i nastanjenje njegovo u Nebesnim obiteljima koje si pripremio za one koji Te ljube. Jer ako je i sagrešio no nije odstupio od Tebe, i ne sumnjajući sve do svog poslednjeg dihanija, pravoslavno je ispovedao Oca i Sina i Svetoga Duha; takvu veru njegovu u Tebe, primi mu umesto dela; jer nema čoveka da je živeo a da nije sagrešio. Ti si jedini bez greha, i pravda je Tvoja, pravda večna. Verujem Gospode, i ispovedam Te, usliši moljenje moje, i ne odvrati lice Tvoje od mene. Videći udovicu crvenu od plača, smilovao si se, i sina njenog koga su na gron noslili, vaskrsao si: tako smilujući se ublaži i skorb moju. Kao što si otvorio dveri milosrdja Tvojega, rabu Tvojemu Teofilu koji otide od Tebe, i oprostio mu sagrešenja njegova po molitvama Svete Crkve Tvoje uz molitve i milostinju supruge njegove: tako Te i ja molim, primi moje moljenje za raba Tvojega i uvedi ga u život večni. Jer si Ti nadanje naše, Ti si Bog Koji miluje i spasava, i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom. Amin.
MOLITVA ZA POČIVŠU DECU
Gospode Isuse Hriste Bože naš, Vladiko života i smrti! Utešitelju ožalošćenih! Sa skrušenim i umilnim srcem pripadam k Tebi i molim Ti se: pomeni Gospode u Carstvu Tvome preminuloga raba Tvojega (rabu Tvoju) čedo moje (IME) i učini mu (joj) večni spomen. Ti si mi Vladiko života i smrti podario ovo čedo, i po Tvojoj premudroj voji si blagoizvoleo uzeti ga od mene. Neka je blagosloveno Ime Tvoje, Gospode. Molim Te Sudijo neba i zemlje, beskonačnom ljubavlju Tvojom k nama grešnima, oprosti preminulom čadu mojemu sva sagrešenja njegova, voljna i nevoljna, učenjena rečju, delom u znanju i neznanju. Oprosti milostivi i naša roditeljska sagrešenja, da ne prebivaju ona na čedima našim: jer kao što mnoštvo grehova učinismo pred Tobom, mnoštvo toga i ne učinismo što si nam Ti zapovedio. Ako preminulo čedo naše, našom ili svojom krivicom, boraveći u ovom životu i telu svome, radeći u sveti nije marilo za Tebe, Gospoda i Boga Svojega, ako je zavolelo prelesti ovoga sveta a nije marilo za reči Tvoje i zapovesti Tvoje, ako se predavaše slastima žitejskim, a ne beše u skrušenosti zbog grehova svojih, i ne upražnjavaše bdenje, post i molitvu već ih zaboravu predavaše, molim Te usrdno oprosti preblagi Oče čedu mojemu sva takva sagrešenja njegova, oprosti i ublaži, ako i kakvo drugo zlo učini u životu svome. Hriste Isuse! Ti si vaskrsao kćer Jairovu po veri i molitvi oca njenoga, Ti si iscelio kćer žene Hananejke po veri i molbi majke njene: usliši tako i ovu molitvu moju, ne prezri moljenje moje za čedo moje. Oprosti Gospode, oprosti sva sagrešenja njegova, i oprostivši i očistivši dušu njegovu izbavi ga večnih muka i naseli ga sa svima svetima Tvojim, koji su u vekove blagougodili Tebi, tamo gde nema bolesti, ni tuge, ni uzdaha, već život beskonačni: jer nema čoveka koji je živeo a da ne sagreši, jedini si Ti izvan svakoga greha: da kada budeš sudio svetu, čedo moje čuje najželjeniji glas Tvoj: prodjite blagosloveni Oca Mojega i nasledite pripremljeno vam Carstvo od nastanka sveta. Jer si Ti Otac milosti i darežljivosti, Ti si život i vaskrsenje naše, i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
MOLITVA ZA PREMINULE RODITELJE
Gospode Isuse Hriste, Bože naš! Ti si siročadi zaštitnik, ožalošćenih pribežište i plačućih utešitelj. Pribegavam k Tebi ja siroti, uzdišući i plačući, i molim Ti se: usliši moljenje moje, i ne odvrati lica Tvojega od uzdaha srca moga i od suza očiju mojih. Molim se Tebi milosrdni Gospode, ublaži skorb moju zbog rastanka sa onima koji su me rodili i vaspitali (sa onim koji me je rodio i vaspitao; sa onom koja me je rodila i vaspitala) roditeljima mojim (ocem mojim, majkom mojom) (IME); duše njihove (dušu njegovu - njenu) koje su otišle (koja je otišla) k Tebi sa istinskom verom u Tebe i s tvrdom nadom u Tvoje čovekoljublje i milost, primi u Tvoje Nebesko Carstvo. Klanjam se pred svetom voljom Tvojom, kojom su uzeti (je uzeta) od mene i molim Te ne uskrati im (mu, joj) milosti i ljubavi Tvoje. Jer Gospode Ti kao Sudija celoga sveta, grehe i nečistoću otaca kažnjavaš u deci, unicima i praunucima čak do trećeg i četvrtog kolena: ali i miluješ oce radi molitava i dobročinstava čeda njegovih, unuka i praunuka. Sa skrušenjem i umilenjem srca molim Te milostivi Sudijo, ne kažnjavaj mukama večnim preminule nezaboravne (preminuloga-lu nezaboravnoga -nu) za mene sluge Tvoje (slugu Tvoga -ju), roditelje moje (oca moga, majku moju)(IMENA), no oprosti im (mu, joj) sva sagrešenja njihova (njegova, njena), voljna i nevoljna, učinjena rečju ili delom, u znanju i neznanju, i po milosrdju i čovekoljublju Tvojemu, radi molitava Prečiste Bogorodice i svih svetih, pomilij ih (ga, je) i od večnih muka izbavi Ti milosrdni O;e otaca i čeda! Daruj mi u sve dane života mojega da se do poslednjeg daha svoga ne prestanem sećati preminulih roditelja mojih (preminuloga-lu oca-majku moga-ju) u svojim molitvama moleći se Tebi, pravedi Sudijo da ih (ga, je) nastaniš u mestima svetlim, u mestima prijatnim, u mestima mirnim, sa svima svetima, odakle su proterani svaka bolest, tuga i uzdisanje. Milostivi Gospode! Primi sada za sluge Tvoje (slugu Tvoga, sluškinju Tvoju) (IME) ovu toplu molitvu moju i podari im (mu, joj) nagradu Tvoju za trud i brigu za vaspitanje moje u veri i hrišćanskom blagočašću jer su me naučili (-o, -la) da pre svega gledam Tebe, svojega Gospoda, i da se usrdno molim Tebi, u Tebe jedinoga da se uzdam u nevoljama, u skorbima, u bolestima, i da držim zapovesti Tvoje; zarad njihovog (njegovog, njenog) usrdnog staranja za moj duhovni napredak, zarad njihovog (njegovog, njenog) toplog prinošenja molitava za mene pred Tobom i zarad svih njihovih (njegovih-njenih) darova izmoljenih od Tebe za mene, uzvrati im (mu, joj) Svojom milošću, Svojim nebeskim blagom i radostima u večnom Carstvu Tvojem. Jer si Ti Bog milostiv i darežljiv i čovekoljubiv, Ti si mir i radost, vernim slugama Tvojim, i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
MOLITVA ZA UČITELJE I VASPITAČE
Pominjite učitelje svoje. (Jevr. 13, 7).
Bože razuma, Bože čudesa, živi uvek tekući Istočniče premudrosti! Molim Ti se pomeni u Carstvu Svome preminule učitelje moje (IME) koji su prosvetlili um moj i nastanili u srcu mome duh premudrosti i razuma, duh zajedništva i temeljnosti, duh pravde, istine i dobrodetelji. Molim Ti se Vladiko budi im milostiv u gresima njihovim; ublaži, oprosti i otpusti im sva sagrešenja koja učiniše u životu svome rečju, delom, pomišlju, u znanju i neznanju. Podaj im sveti Darodavče, milošću Tvojom, štedrošću Tvojom za sva staranja njihova za naš duhovni napredak; obaspi ih blagom milošću Tvojom za blago njihove pouke, za korisnost njihovih saveta i urazumljivanja koja sejahu i nastanjivahu u umovima i srcima našim kao blaga semena; uzvrati im za sva blaga nebesnim i večnim Tvojim blagom, da vide u Tebi Bože licem k licu večnu istinu i da se ozaruju i nasladjuju trisijajućom Svetlošću Njenom u beskonačne vekove u Carstvu Tvojem. Amin.
MOLITVA ZA UPOKOJENJE PRAVOSLAVNIH VOJNIKA, UBIJENIH NA BRANIKU VERE I OTAČASTVA
Nepobedivi, nedostižni i slini u boju Gospode Bože naš! Ti si po neispitljivim sudovima Tvojim poslao andjela smrti onome u skrovištu njegovom, onome na selu, onome na moru, ratniku na bojnom polju, koji je uzet oružjem koje bljuje strašnu i smrtonosnu silu, koja razara tela, kida udove, razlama kosti ratnika; verujem, da po Tvome Gospode premudrom nadzoru, takvu smrt primaju zaštitnici vere i otačastva.
Molim Te Preblagi Gospode pomeni u Carstvu Tvome pravoslavne vojnike na bojištu ubijene i primi ih u nebesni posed Tvoj kao mučenike izranavljene, okrvavljene svojom krvlju, koji su postradali za Svetu Crkvu Tvoju i za Otačastvo, kako si Ti blagoslovio po dobroti Svojoj. Molim ti se primi sve vojnike otišle k Tebi u zajednicu sa vojinicima Nebeskih sila, primi ih milošću Tvojom jer su pali na bojištu za slobodu zemlje Srbske od jarma nevernika, kao zaštitnike Vere Pravoslavne od nerpijatelja, koji su branili Otadzbinu u teškim godinama od brojinih inoplemenika. Pomeni Gospode i sve koji se dobrim podvigom podvizavahu od davnina čuvajući Apostolsko Pravoslavlje, za osvećenu i Tobom izabranu zemlju Srbsku, od neprijatelja Krsta i Pravoslavlja koji donošahu i oganj i mač. Primi u miru duše slugu Tvojih (IMENA) koji su ratovali za blagostanje naše, za mir i pokoj naš, i podari im večni pokoj, kao onima koji spasiše gradove i zaštitiše sobom Otadzbinu, i pomiluj pale u boju pravoslavne vojnike, Tvojim milosrdjem, oprosti im sva sagrešenja koja učiniše u životu rečju, delom u znanju i neznanju. Pogledaj milosrdjem Tvojim, o Premilosrdni Gospode, na njihove rane, mučenja, jauke i stradanja, i sve im to uračunaj u podvig dobri i Tebi blagougodan; primi ih milošću Tvojom zarad ljutih skorbi i tegoba koje podneše u oskudicama, teskobama, u trudu i nespavanju, gladi i zedji, iznurenost i iznemoglost pretrpevši, bejući smatrani kao ovce za klanje. Molim Te Gospode neka se rane njihove kao melemi i jelej izliju na grehovne rane njihove. Pogledaj s nebesa Bože, i vidi suze sirotih koji su ostali bez očeva svojih, i primi milostivo za njihmolitve sinova i kćeri njihovih; usliši molitvene uzdahe očeva i majki, koji ostadoše bez čeda svojih; usliši sve milostivi Gospode neutešne udovice, koje ostadoše bez svojih muževa; braću i sestre koji plaču za svojim bližnjim, i pomeni muževe ubijene u punoj snazi i cvetu mladosti, kao i starce u sili duha i mužestva; pogledaj na skorbi našeg srca, vidi tugu našu i smiluj se Preblagi onima koji Ti se mole Gospode! Ti si otrgnuo od nas bližnje naše, no ne liši nas Tvoje milosti: usliši molitvu našu i milostio primi one koji odoše k Tebi od nas uvek pominjane sluge Tvoje (IMENA); uvedi ih u posed Tvoj, kao dobre vojnike koji su položili život svoj za Veru i Otadzbinu na bojnom polju; primi ih u zajednicu izabranih Tvojih, koji su ti poslužili verom i pravdom, i upokoj ih u Carstvu Tvome, kao mučenike koji otidoše k Tebi izranavljeni, okrvavljeni i u strašnim muikama predadoše dušu svoju; nastani u svetom gradu Tvome sve one koje uvek pominjemo, sluge Tvoje (IMENA), kao vojnike dobre koji se hrabro poneše u strašnim borbama; obuci ih tamo u svetlu i čistu odeću, jer su već ovde ubelili rize svoje krvlju svojom, i venaca mučeničkih se udostojili; pribroj i njih učesnicima u toržestvu i slavi pobednika, koji su ratovali pod znamenjem Krsta Tvoga sa svetom, ploti i djavolom; uvedi ih u zajednicu sa slavnim strastoterpcima, dobropobednim mučenicima, pravednicima i svima svetima Tvojim. Amin.
MOLITVA ZA UMRLE IZNENADNOM SMRĆU
Neispitljivi i nedokučivi u delima čudesne i divne brige Tvoje za nas, Gospode i neiscrpni u milosrdju Bože naš! Pogledaj s visine Svetog staništa Tvoga i poseti i oseni Tvojom blagodaću mene grešnoga i nedostojnoga raba Tvojega,koji ti se moli da svedržećom silom Duha Tvoga Svetoga izadje molitva moja pred Tvoj nebesni misleni žrtvenik kao kad miomirisni. Čuj glas moljenja mojega, Bože, Bože moj, i izlij blagodatni jelej utehe i kreposti na slabo, skorbno i potišteno srce moje, smućeno i sledjeno neočekivanim udesom, po Tvojim neispitljivim namerama, iznenada otrgnutog (-tu) od nas smrću raba Tvojega (rabu Tvoju) (IME). O, Premilosrdni Gospode! Ne odbaci od Lica Tvojega, već poštedi njegovu (njenu) preplašenu dušu, prizvanu Tvome pravednom Sudu u času kad on (ona) to ne očekivaše. Odvrati od njega (od nje) pravedni gnev Tvoj da ga (je) ne bi jarošću Tvojom izobličio i kaznio, već po velikoj milosti Tvojoj pomiluj radi krsnih zasluga vozljubljenoga Sina Tvojega Isusa Hrista i radi molitava Prečiste Njegove Matere i svih svetih Tvojih; oprosti mu (joj) sva sagrešenja u znanju i neznanju učinjena. Pogledaj čovekoljubivim okom Tvojim na njegovu (njenu) veru, uzdanje i nadu u spasonosne zasluge Jedinorodnog Sina Tvoga, i primi dušu njegovu (njenu) iz materinskog okrilja Pravoslavne Crkve Hristove, sa zemlje iznenada otišlu, primi milošću Tvojom, blagošću Tvojom, blagodatnom ljubavlju Duha Tvoga Svetoga i useli je u nedra Avraama i upokoj je tamo kao da se ovde udostojila u ovom životu pričestiti se Svetim, Životvornim, spasonosnim i besmrtnim Tajnama. Ako se njen svetilnik - vera zbog nedostatka jeleja ljubavi i dobrih dela ugasila pred svetozarnim Licem Tvojim, molim Te ispuni he Sveispunjavajući, jelejem dobrote Tvoje i neprekidnom svetlošću neizrecive ljubavi Tvoje; razgori Oče svetlosti, Svetodavče Gospode, njen umni svetilinik, da bi umrli (-la) u Tvojoj svetlosti video (-la) svetlost i proslavio (-la) Te čistim srcem; nemoj zatvoriti pokornom (-oj) rabu Tvome (rabi Tvojoj) (IME) dveri raskošnoga poseda Tvoga. Gospode Bože i Oče Neba i zemlje! Ti ne želiš smrti grešnika već milostivo primaš sve od njega i za njega učinjeno radi obraćenja i spasenja, i Sam blagoustrojavaš puteve njegove, kako bi živ bio, stoga Te molim, blagoizvoli Vladiko Gospode, takodje primiti sva dela milosrdja i moljenja učinjena ovde na zemlji za umrloga (-lu) raba Tvojega (rabu Tvoju) i primi skorbni i molitveni vapaj srca moga, zajedno sa molitvama za njega (nju) sveštenoslužitelja Svete Crkve Tvoje! Molim Te Gospode pomiluj, pomiluj raba Tvojega (rabu Tvoju), ublaži i oprosti mu (joj) sva sagrešenja i grehopade njegove (njene), voljne i nevoljne, u znanju i neznanju učinjene; isceli mnogoobolelu dušu njegovu (njenu), ublaži, umiri i prosveti uznemireno i tamom obavijeno srce njegovo (njeno) i kao gladnog i žednog Tvoje milosti ispuni ga Tvojom večnom dobrotom; jer je Tvoje da nas miluješ i spasavaš Bože naš, i Tebi Jedinome priliči slava u vekove vekova. Amin.